ب

همت پشتکار درشت بازو سعی جدی بودن مند

درشت بازو پرزور قدرتمند